23 قرن پیش یعنی چیزی در حدود 250 سال قبل از میلاد در یونان باستان

مردی جوان با هیجان در حالی که برهنه بود و ماده ای سفید رنگ از دستانش میچکید از حمام بیرون آمد و در حالیکه در کوچه های شهر میدوید و با خوشحالی فریاد میزد :

 

یافتم یافتم ...

آری او کسی نبود جز (جلقمیدوس)

 

کاشف جق که به پدره جق بشر شهرت یافت

منبع : خواجه جوک الدین |پدر جق
برچسب ها :